STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH

„Naszym celem jest zapobieganie zwiększającej się
z każdym dniem degradacji tak ciężkiego a zarazem tak wiele znaczącego dla gospodarki całego kraju zawodu górnika-pracownika dołowego w szerokim tego słowa znaczeniu.

Mamy pełną świadomość ogromu czekającej nas pracy, ale przy pomocy tak dużej medadvice rzeszy górników – pracowników dołowych całego ogólnokrajowego przemysłu wydobywczego wypełnić postawione przez nas samych cele.

Jest to zadanie bardzo trudne zwłaszcza w okresie skomplikowanej sytuacji gospodarczej wymagającej wielkiej odpowiedzialności oraz ogromnej wrażliwości. Ponadto chcemy przyczynić się do zjednoczenia związków całego przemysłu wydobywczego”.

 

-Rozdział I-

Nazwa, siedziba, terytorialny i podmiotowy zakres działania

§1

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych zwany dalej Związkiem utworzony został przez pracowników Kopalń Węgla Kamiennego. Powołany został dla ochrony interesów pracowniczych wszystkich branż wydobywczych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych, kulturalnych i sportowych.

§ 2

1.   Siedzibą władz centralnych jest Bieruń.

2.   Nazwa i znak graficzny Związku jest wyłączną własnością Związku
i podlega ochronie prawnej.

§3

1.   Terenem działania Związku jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
u pracodawców, u których stosowane są przepisy prawa polskiego.

3.   Jeżeli umowy międzynarodowe to przewidują, to Związek może prowadzić działalność u innych pracodawców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

1.   Związek zrzesza na zasadach dobrowolności pracowników zatrudnionych we wszystkich zakładach wydobywających surowce na terenie Rze­czypospolitej Polskiej.

2.   Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony
w pełnym wymiarze godzin pracy w zakładzie wydobywczym bez względu na rodzaj stosunku pracy, a także osoba zatrudniona
w jednostce gospodarczej oferującej usługi na rzecz górnictwa.

3.   Nie traci członkostwa w Związku pracownik, który:

a)   Przeszedł na emeryturę lub rentę.

b)   Czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

 

 

-Rozdział II-

Postanowienia ogólne, cele i zadania Związku

§ 5

1.    Podstawą działania Związku jest Statut i program działania uchwalony przez Zebranie Delegatów.

2.    Związek w zakresie działalności statutowej nie podlega nadzorowi
i kontroli ze strony organów administracji państwowej,
samorządowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych
i innych działających poza nim.

§ 6

1.    Celem związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowniczych człon­ków Związku oraz pozostałych pracowników zwracających się o pomoc i obronę a w szczególności:

a)     Ochrona interesów materialnych, socjalnych, zdrowotnych
i kulturalnych.

b)     Zabezpieczenia praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

c)     Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, udzielania pomocy prawnej oraz podejmowania interwencji
w przypadkach sporów indywidualnych lub zbiorowych
z pracodawcą na tle stosunku pracy.

d)     Zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych jak i umożliwienia członkom Związku udziału
w kursach organizowanych przez Związek.

e)     Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

f)      Zajmowanie stanowiska wobec władz państwowych, koncernów (spółek), kopalń, Zakładów Górniczych w sprawach dotyczących praw i interesów załogi oraz zakładów pracy.

g)     Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz państwowych, koncernów (spółek),
kopalń, Zakładów Górniczych, organizacji społecznych oraz samorządów.

h)     Udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w przypadkach losowych.

i)       Podejmowanie starań o zbieżność interesów zakładów pracy
z interesami pra­cowników.

j)       Współdziałanie z władzami koncernów (spółek),
kopalń i Zakładów Górniczych w dziedzinie:

·        Polepszenia opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin.

·        Zwalczanie niegospodarności i nadużyć.

·        Rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej.

 

2.    Związek realizuje swoje cele przez:

a)     Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz
i organów administracji państwowej oraz organizacji społecznych i samorządowych.

b)     Udział w tworzeniu i opiniowanie powstałych ustaw, zarządzeń
i regulaminów w szczególności dotyczących zatrudnienia,
płac i świadczeń socjalnych.

c)     Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy.

d)     Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załogi
w przypadkach istotnego naruszenia interesów pracowniczych,
a w szczególności w uzasadnionych przypadkach –
po wyczerpaniu prawnych możliwości rozstrzygnię­cia sporu – proklamowanie strajku.

e)     Tworzenie funduszy strajkowych i innych celowych.

f)      Udzielanie członkom Związku bezpłatnej pomocy prawnej
w sporach wynikających ze stosunku pracy.

g)     Przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej.

h)     Podejmowanie starań o zapewnienie członkom Związku
i ich rodzinom godziwego wypoczynku urlopowego, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, oraz odpowiedni udział
w korzystaniu z funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy zakładu pracy.

i)       Prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej oraz tworzenie warunków odpoczynku po pracy.

j)       Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych w zakresie wynikających z przepisów prawa.

k)     Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa
i higieny pracy, zapewnienie okresowej kontroli stanowisk pracy
i zakazywanie pracy na stanowiskach nieodpowiadającym ustalonym normom.

l)       Rozwijanie działalności wydawniczej i prasowej.

m)   Związek uczestniczy czynnie w kierowaniu działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziała z Państwową Inspekcją Pracy.

§ 7

W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania różnych form protestu aż do strajku włącznie z zachowaniem przepisów Ustawy o roz­wiązywaniu sporów zbiorowych.

 

-Rozdział III-

Członkowie Związku – ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Przyjęcie w poczet Związku następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, której wzór ustala podstawowa jednostka organizacyjna.

2. Wszyscy zrzeszeni w Związku mają równe prawa i obowiązki.

3.  Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Związku i pełnienia w nim funkcji z wyboru lub społecznie.

4.  Związek daje możliwość nieskrępowanej wymiany stanowisk
i poglądów, przy zachowaniu pełnej tożsamości oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności poglądów członków Związku.

 

§ 9

Członek Związku ma prawo:

1.    Uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.

2.    Wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz.

3.    Korzystać z pomocy Związku w obronie swych praw pracowniczych
w razie ich naruszenia przez zakład pracy lub administrację państwową – w przypadkach tych Związek zobowiązany jest do stosowania dostępnych mu środków obrony ze strajkami włącznie. Związek może interweniować i udzielić pomocy w razie naruszenia innych praw członka Związku.

4.    Otrzymywać ze Związku (w miarę posiadanych środków) pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnych przypadkach losowych. Zakres
i formy pomocy określa Walne Zebranie właściwego szczebla Związku.

5.    Otrzymywać wszystkie świadczenia statutowe ustalone przez Związek.

6.    Korzystać z pomocy socjalnej Związku oraz wszelkiego rodzaju obiektów i urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących
w dyspozycji Związku.

7.    Występować z wnioskami i postulatami do Władz Związkowych wszystkich szczebli.

8.    Być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku.

9.    Brać udział w zebraniach na których Władze Związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

10. Brać udział w różnych formach protestu organizowanych przez Związek do strajku wyłącznie.

 

§ 10

Członek jest zobowiązany:

1.    Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie.

2.    Brać czynny udział w życiu związkowym.

3.    Przestrzegać zasad koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym a przede wszystkim na stanowisku pracy.

4.    Chronić i pomnażać własność społeczną jako wspólne dobro wszystkich pracu­jących.

5.    Członek Władz Związku wszystkich szczebli nie może być członkiem innego związku.

 

§ 11

1.   Zrzeszony w Związku traci prawa związkowe:

a)  W razie śmierci.

b)  Przez dobrowolne (pisemne) wystąpienie z organizacji związkowej.

c)  W razie wykluczenia.

d)  W przypadku niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy.

2. Członka uporczywe niewykonującego obowiązków członkowskich lub postępującego w sposób nielicujący z godnością członka Związku, odpowiedni Organ Władzy Związku może ukarać udzieleniem nagany, zawiesić w czynnościach, a w szczególnych przypadkach pozbawić członkostwa w ZZPD. Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po uprzednim wysłuchaniu zrzeszonego lub
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

3.  Zainteresowanemu służy od uchwały w podmiocie ukarania, zawieszenia lub wykluczenia prawo odwołania się w formie pisemnej do Krajowej Komisji Rewizyjnej, której de­cyzje są ostateczne
i nieodwołalne.

§ 12

Podstawowe jednostki organizacyjne prowadzą ewidencję członków.

 

-Rozdział IV-

Struktura organizacyjna Związku

§ 13

1.    Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania w sprawach przewidzianych przepisami prawa.

2.    Osobowość prawną posiadają również wszystkie jednostki organizacyjne Związku wymienione w niniejszym Statucie.

§ 14

1.    Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno – branżowej (zawodowej).

2.    Terytorialnymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:

a)   Organizacje zakładowe – jednostki organizacyjne Związku zrzeszające pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz stosunek zatrudnienia.

b)   Organizacje międzyzakładowe – organizacje, które swoim zasięgiem działania obejmują co najmniej dwóch pracodawców. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – niemająca swojej siedziby u żadnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.

c)   Organizacje regionalne – tworzą jednostki organizacyjne,
o których mowa w § 14 ust. 3. Zasięg działania regionu powinien obejmować obszar spójny (np. taki, którego granicę określają granice powiatów lub województw wchodzących w jego skład).

3.    Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:

a)   Zakładowa organizacja koordynacyjna (ZOK) – tworzona przy pracodawcy, który uprzednio był objęty zakresem działania różnych struktur zakładowych lub przy pracodawcy, który powstał w wyniku połączenia zakładów mających status pracodawcy,
a czynność ta została dokonana w myśl obowiązujących aktów prawnych. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna może być tworzona na wniosek właściwych zakładowych organizacji związkowych. Powołujące ZOK organizacje związkowe stają się strukturami podstawowymi Związku. Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej przysługują uprawnienia organizacji zakładowej

b)   Organizacja związkowa – działająca przy jednostkach organizacyjnych pracodawcy,  w których działa  pełnomocnik
lub osoba reprezentująca pracodawcę upoważniona
do wykonywania czynności prawnych w zakresie prawa pracy
i do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

c)    Organizacja zakładowa – jednostki organizacyjne Związku zrzeszające pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz stosunek zatrudnienia.

d)   Organizacja międzyzakładowa – organizacja, która swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców.

4.    Zasady postępowania, w przypadku podziału lub połączenia
z inną jednostką organizacyjną Związku, określi uchwała Komisji Krajowej.

5.    W miarę potrzeb mogą być powołane struktury sekcji zawodowych, bran­żowych i innych. Zasady powoływania
i funkcjonowania tych struktur określą regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Komisję Krajową.

§ 15

1.   Ogniwa Związku powstają z inicjatywy pracowników, którzy tworzą
w tym celu Zakładowe Komitety Założycielskie. Komitety Założycielskie używają nazwy „Tymczasowa Komisja Zakładowa”. Powołanie ogniwa zakładowego musi być zgłoszone Regionalnemu Zarządowi Związku, który ten fakt zgłasza Komisji Krajowej.

2.    Komisja Krajowa na podstawie dostarczonych dokumentów dokonuje niezwłocznie rejestracji nowopowstałej jednostki organizacyjnej
w Sądzie Rejestrowym.

 

-Rozdział V-

Władze Związku

§16

1. Władze Związku zobowiązane są strzec samorządności
i niezależności Związku. W działalności swej władze związku kierują się zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

2. Władzami Związku są:

1)   Ogólnokrajową:

a)   Krajowe Walne Zebranie Delegatów,

b)   Komisja Krajowa,

c)   Prezydium Komisji Krajowej,

d)   Krajowa Komisja Rewizyjna.

2)   Regionalną:

a)   Walne Zebranie Delegatów Regionu,

b)   Zarząd Regionu,

c)   Prezydium Zarządu Regionu,

d)   Komisja Rewizyjna Regionu.

 

 

3)   Międzyzakładową:

a)   Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów
(w przypadku, gdy liczba członków w zakła­dach
nie przekroczy 50 zrzeszonych – Walne Zebranie Członków),

b)   Komisja Międzyzakładowa,

c)   Prezydium Komisji Międzyzakładowej,

d)   Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna.

4)   Zakładową:

a)   Zakładowe Walne Zebranie Delegatów (w przypadku,
gdy liczba członków w zakła­dzie nie przekroczy
50 zrzeszonych – Walne Zebranie Członków),

b)   Komisja Zakładowa,

c)   Prezydium Komisji Zakładowej,

d)   Zakładowa Komisja Rewizyjna.

5)   Organizację Związkową:

a)   Walne Zebranie Delegatów (w przypadku,
gdy liczba członków w zakła­dzie nie przekroczy
50 zrzeszonych – Walne Zebranie Członków),

b)   Zarząd Organizacji Związkowej,

c)   Prezydium Zarządu Organizacji Związkowej,

d)   Komisja Rewizyjna Organizacji Związkowej.

6)   Zakładową Organizacją Koordynacyjną (ZOK):

a)   Walne Zebranie Delegatów (w przypadku, gdy liczba członków w zakła­dach nie przekroczy 50 zrzeszonych – Walne Zebranie Członków),

b)   Zarząd Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej,

c)   Prezydium Zarządu Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej,

d)   Komisja Rewizyjna Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej.

7)   W pozostałych jednostkach organizacyjnych Władze
i kompetencje tych jednostek określi uchwałą Komisja Krajowa.

3. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.

4.  Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów Delegatów,
z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasad dopuszczających zastosowanie wyborów pośrednich,
określa Ordynacja Wyborcza.

5.   Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów
(Ordynacja Wyborcza) tworzy Komisja Krajowa – w oparciu
o następujące zasady:

a)   nie ogranicza się liczby kandydatów,

b)   głosuje się na poszczególnych kandydatów,

c)   głosowania są tajne lub jawne (jak postanowi zebranie),

d)   przewodniczącego wybiera bezpośrednio Walne Zebranie (Delegaci) organizacji danego szczebla

e)   kadencja trwa 4 lata

f)    delegaci wybierani są na okres kadencji

 

§ 17

W przypadku zmniejszenia się składu Władz, Władze te mogą powołać nowych członków. Sposób i zasady określa Ordynacja Wyborcza.

 

§ 18

1.    Krajowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą struktury krajowej Związku.

2.    Do kompetencji Krajowego Walnego Zebrania Delegatów należy:

a)   Uchwalenie programu działania organizacji ogólnokrajowej.

b)   Wybór i odwołanie przewodniczącego Związku,

c)   Wybór i odwołanie członków Komisji Krajowej oraz członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.

d)   Uchwalenie, uchylanie oraz wprowadzanie zmian w Statucie.

e)   Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Komisji Krajowej absolutorium.

f)    Ustalenie wysokości składek członkowskich na Komisję Krajową

g)   Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i likwidacji jego majątku.

3.    Krajowe Walne Zebranie Delegatów zbiera się raz na rok. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Krajowa z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.    W Krajowym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci jednostek organizacyjnych Związku. Sposób ich wyboru oraz liczbę delegatów poszczególnych organizacji określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Komisję Krajową.

5.    Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów niezbędna jest obecność
co najmniej połowy Delegatów. W przypadku stwierdzenia liczby delegatów mniejszej niż 1/2 wybranych delegatów, zwołuje się Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie, w godzinę po pierwszym.
W tym przypadku Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne
i zdolne do podejmowania uchwał przy udziale nie mniej niż
1/3 delegatów.

6.    Powyższe nie dotyczy uchwalenia, uchylania i wprowadzanie jego zmian w Statucie oraz rozwiązania Związku, gdzie uchwały podejmuje się większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Delegatów

 

§ 19

1. Do zakresu Komisji Krajowej należy:

a)   Możliwość rozszerzenia kompetencji Prezydium Komisji Krajowej wynikających z zapisów niniejszego Statutu.

b)   Reprezentowanie Związku wobec władz i organów administracji państwowej oraz gospodarczej, pracodawców, a także innych organizacji i instytucji.

c)   Ustalanie wytycznych bieżącej działalności krajowej organizacji Związku.

d)   Okresowa ocena pracy Prezydium Komisji Krajowej.

e)   Uchwalanie budżetu organizacji Krajowej.

f)    Podejmowanie na wniosek Prezydium decyzji w sprawie strajku.

g)   Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej.

h)   Kontrola jednostek terenowych Związku pod kątem działań organizacyjno – prawnych.

2.   Liczbę członków Komisji Krajowej ustala Krajowe Walne Zebranie Delegatów.

3.   W skład Komisji Krajowej wchodzą:

a)   Przewodniczący Komisji Krajowej.

b)   Przewodniczący Zarządów Regionów.

c)   Przewodniczący nowopowstałego Zarządu Regionu.

d)   Przewodniczący podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,

e)   Przewodniczący nowopowstałych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku,

f)    Członkowie z wyboru.

§ 20

1.    Do kompetencji Prezydium Komisji Krajowej należy kierowanie bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Krajowego Walnego Zebrania Delegatów i wytycznymi Komisji Krajowej w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji Krajowej.

2.    Przewodniczący Prezydium reprezentuje Związek na zewnątrz, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Związku, a w szczególności reprezentantów Władz niższego szczebla.

3.    Komisja Krajowa może scedować część swoich uprawnień
na Prezydium, bez możliwości dalszego ich przekazywania innym Władzom Związku, z zastrzeżeniem uprawnień do wyboru członków danego prezydium oraz uprawnień i obowiązków określonych
w postanowieniach niniejszego Statutu.

4.    Czynności prawne w imieniu Związku podejmuje co najmniej dwóch członków Prezydium, upoważnionych do tego stosowną jego decyzją. Prezydium może upoważnić osoby spoza swego składu do zawarcia umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty
w wysokości wyznaczonej przez tę Władzę.

5.    Prezydium Komisji Krajowej może upoważnić osoby spoza swego składu do dokonywania czynności w jej imieniu. Wówczas
dla ważności upoważnienia niezbędna jest zgoda Komisji Krajowej. Zasady postępowania upoważniające do wprowadzenia powyższej procedury określi uchwała Komisji Krajowej Związku,

6.    Występowanie z wnioskiem do Komisji Krajowej o podjęcie decyzji
w działaniach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych o zasięgu ogólnokrajowym.

§ 21

1.   Krajowa Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Komisji Krajo­wej, jej Prezydium i jednostek terenowych Związku oraz kontroluje zgodność ich działań ze Statutem i uchwa­łami Krajowego Zebrania Delegatów.

2.  Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)   Kontrolowanie realizacji uchwał organów Związku,

b)   Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Związku,

c)   Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów oraz przedstawianie wyników kontroli
i wniosków z nich wynikających organom Związku,

d)   Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego,

e)   Składanie wniosków o absolutorium dla Władz Związku,

f)    Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby,

g)   Kontrola płacenia składek członkowskich.

3.  Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowe Walne Zebranie Delegatów.

 

§ 22

1. Walne Zebranie Delegatów Regionu jest najwyższą władzą struktury regionalnej Związku

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Regionu należy:

a)   Uchwalenie programu działalności regionalnej organizacji Związku.

b)   Wybór i odwołanie przewodniczącego

c)   Wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej regionalnej organizacji Związku.

d)   Wybór i odwołanie delegatów na Krajowe Walne Zebranie Delegatów (zgodnie z Ordynacją Wyborczą).

e)   Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i Komisji Rewizyjnej Regionu oraz udzielanie Zarządowi Regionu absolutorium.

f)    Ustalanie wysokości składek członkowskich na Region.

3. Sesję Walnego Zebrania Delegatów Regionu zwołuje Zarząd Regionu. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co najmniej raz do roku. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu. Jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Delegatów w ciągu miesiąca od złożenia wniosku – zwołuje go Komisja Rewizyj­na.

4. W Walnym Zebraniu Delegatów Regionu biorą udział Delegaci organizacji zakładowych. Sposób ich wyboru oraz liczbę Delegatów poszczególnych organizacji zakładowych ustala Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Komisję Krajową.

5. Do podejmowania uchwał stosuje się postanowienia § 18 pkt. 4.

 

§ 23

1. Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

a)   Możliwość rozszerzenia kompetencji Prezydium Zarządu Regionu wynikających z zapisów niniejszego Statutu.

b)   Reprezentowanie organizacji regionalnej Związku wobec władz
i organów administracji państwowej i gospodarczej, pracodawców, a także innych organizacji i instytucji na szczeblu regionu.

c)   Ustalanie wytycznych bieżącej działalności regionalnej organizacji.

d)   Okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu.

e)   Kontrola podległych jednostek terenowych Związku pod kątem działań organizacyjno – prawnych.

f)    Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej.

g)   Uchwalanie budżetu organizacji regionalnej.

h)   Podejmowanie na wniosek Prezydium decyzji w sprawie strajku
o zasięgu regionalnym przy zachowaniu wszystkich aspektów prawnych.

2.   Liczbę członków Zarządu Regionu i jego Prezydium ustala Walne Zebranie Delegatów Regionu.

3.   W skład Zarządu Regionu wchodzą:

a)   Przewodniczący Zarządu Regionu.

b)   Przewodniczący podstawowych jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w struktury Regionu.

c)   Przewodniczący nowopowstałych podstawowych jednostek organizacyjnych Związku wchodzących w struktury Regionu.

d)   Członkowie z wyboru.

§ 24

Do kompetencji Prezydium Zarządu Regionu należy:

1.   Kierowanie bieżącą działalnością regionalnej organizacji Związku
w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Regionu, zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Delegatów Regionu i wytycznymi Zarządu Regionu respektując przy tym uchwały organów nadrzędnych.

2.   Przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu reprezentując Związek na zewnątrz, zobowiązany jest do nadzoru
i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Związku,
a w szczególności reprezentantów Władz niższego szczebla.

3.   Zarząd Regionu może scedować część swoich uprawnień
na Prezydium, bez możliwości dalszego ich przekazywania innym Władzom Związku, z zastrzeżeniem uprawnień do wyboru członków danej Władzy Związku oraz uprawnień i obowiązków określonych
w postanowieniach niniejszego Statutu.

 

 

4.   Czynności prawne w imieniu Związku podejmuje co najmniej dwóch członków Prezydium, upoważnionych do tego stosowną jego decyzją. Prezydium może upoważnić osoby spoza swego składu do zawarcia umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty
w wysokości wyznaczonej przez tę Władzę.

5.   Prezydium Zarządu Regionu może upoważnić osoby spoza swego składu do dokonywania czynności w jej imieniu. Wówczas dla ważności upoważnienia niezbędna jest zgoda Komisji Krajowej. Zasady postępowania upoważniające do wprowadzenia powyższej procedury określi uchwała Komisji Krajowej Związku,

6.   Podejmowanie na wniosek podległych jednostek organizacyjnych decyzji w sprawie strajku o zasięgu regionalnym oraz występowanie
z wnioskiem do Zarządu Regionu o podjęcie decyzji o strajku w innych przypadkach.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna Regionu nadzoruje i kontroluje zgodność działania ze Statutem i uchwałami organów nadrzędnych działalność finansową Zarządu Regionu i jego Prezydium oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2.   Do zadań Komisji Rewizyjnej Regionu należy w szczególności:

a)   Kontrolowanie realizacji uchwał organów Regionu.

b)   Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Regionu.

c)   Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Delegatów oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków
z nich wynikających organom Regionu.

d)   Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego Regionu.

e)   Składanie wniosków o absolutorium dla władz Regionu.

f)    Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby.

g)   Kontrola płacenia składek członkowskich.

3.   Liczbę członków Komisji Rewizyjnej Regionu ustala Walne Zebranie Delegatów Regionu.

4.   Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu regionalnym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Krajowym Wal­nym Zebraniu Delegatów.

§ 25.1

1. Międzyzakładowe lub Zakładowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą struktury Międzyzakładowej lub Zakładowej Związku

2. Do kompetencji  Międzyzakładowego lub Zakładowego Walnego Zebrania Delegatów należy:

a)   Uchwalenie programu działalności Międzyzakładowej lub Zakładowej organizacji Związku.

b)   Wybór i odwołanie przewodniczącego

c)   Wybór i odwołanie członków Komisji oraz członków Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej lub Zakładowej organizacji Związku.

d)   Wybór i odwołanie delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu i Krajowe Walne Zebranie Delegatów (zgodnie z Ordynacją Wyborczą).

e)   Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Międzyzakładowej
lub Zakładowej i międzyzakładowej lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Komisji Międzyzakładowej
lub Zakładowej absolutorium.

f)    Ustalanie wysokości składek członkowskich i zasiłków statutowych.

3.   Sesję Walnego Zebrania Delegatów zwołuje Komisja Międzyzakładowa lub Zakładowa. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co najmniej raz do roku. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Komisja Międzyzakładowa lub Zakładowa na wniosek Międzyzakładowej Lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 delegatów na Międzyzakładowe lub Zakładowe Walne Zebranie Delegatów. Jeśli Komisja Międzyzakładowa lub Zakładowa nie zwoła Walnego Zebrania Delegatów w ciągu miesiąca od złożenia wniosku – zwołuje go Międzyzakładowa lub Zakładowa Komisja Rewizyj­na.

4.   W Międzyzakładowym lub Zakładowym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci organizacji międzyzakładowych
lub zakładowych z zastrzeżeniem zapisu § 16 pkt 2 ppkt 3) i 4) dotyczącą ilości członków. Sposób ich wyboru oraz liczbę Delegatów ustala Ordynacja Wyborcza zatwierdzona przez Komisję Krajową.

5.   Do podejmowania uchwał stosuje się postanowienia § 18 pkt. 4.

 

§ 26

1.   Do zakresu działania Komisji Międzyzakładowej i Zakładowej należy odpowiednio:

a)   Możliwość rozszerzenia kompetencji Prezydium Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej wynikających z zapisów niniejszego Statutu.

b)   Reprezentowanie Związku wobec władz i organów administracji państwowej i gospodarczej, pracodawców, a także innych organizacji i instytucji.

c)   Ustalanie wytycznych bieżącej działalności Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej.

d)   Okresowa ocena pracy Prezydium.

e)   Kontrola reprezentantów Związku pod kątem działań organizacyjno – prawnych.

f)    Kontrola działalności swych (członków) przedstawicieli działających w reprezentacji ogółu pracowników zakładu pracy i udzielanie
im wiążących wytycznych.

g)   Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej.

h)   Uchwalanie budżetu.

i)     Podejmowanie na wniosek Prezydium decyzji w sprawie strajku przy zachowaniu wszystkich aspektów prawnych.

j)     Tworzyć grupy eksperckie złożone z członków Związku, którzy nie będąc przedstawicielami Komisji Zakładowej – ze względu na specyficzną wiedzę – będą upoważnieni stosowną uchwałą do reprezentowania Związku wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

2.   Liczbę członków Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej i jego Prezydium oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki Związku ustala Międzyzakładowe lub Zakładowe Walne Zebranie Delegatów (w przypadku, gdy liczba członków Związku nie przekracza 50 zrzeszonych – Walne Zebranie Członków).

3.   W skład Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej wchodzą:

a)   Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej.

b)   Członkowie z wyboru.

§ 26.1

Do kompetencji Prezydium Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej należy:

1.   Kierowanie bieżącą działalnością Międzyzakładowej lub Zakładowej organizacji Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej, zgodnie z uchwałami Międzyzakładowego lub Zakładowego Walnego Zebrania Delegatów, respektując przy tym uchwały organów nadrzędnych.

2.   Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej reprezentując Związek na zewnątrz, zobowiązany jest do nadzoru
i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Związku.

3.   Czynności prawne w imieniu Związku podejmuje co najmniej dwóch członków Prezydium, upoważnionych do tego stosowną jego decyzją. Prezydium może upoważnić osoby spoza swego składu do zawarcia umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do kwoty
w wysokości wyznaczonej przez tę Władzę.

4.   Prezydium Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej może upoważnić osoby spoza swego składu do dokonywania czynności w jej imieniu. Wówczas dla ważności upoważnienia niezbędna jest zgoda Komisji Krajowej. Zasady postępowania upoważniające do wprowadzenia powyższej procedury określi uchwała Komisji Krajowej Związku,

5.   Występowanie z wnioskiem, odpowiednio, do Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej w sprawie strajku.

§ 26.2

2.    Międzyzakładowa lub Zakładowa Komisja Rewizyjna nadzoruje
i kontroluje zgodność działania ze Statutem i uchwałami organów nadrzędnych działalność finansową Komisji Międzyzakładowej
lub Zakładowej i jego Prezydium.

3.    Do zadań Międzyzakładowej lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)       Kontrolowanie realizacji uchwał organów Związku.

b)       Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej.

c)        Składanie sprawozdań ze swojej działalności Międzyzakładowemu lub Zakładowemu Walnemu Zebraniu Delegatów oraz przedstawianie wyników kontroli i wniosków
z nich wynikających organom Międzyzakładowym
lub Zakładowym.

d)       Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej

e)       Składanie wniosków o absolutorium dla władz Międzyzakładowych lub Zakładowych.

f)         Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeby.

g)       Kontrola płacenia składek członkowskich.

3.   Liczbę członków Międzyzakładowej Lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej ustala Międzyzakładowe lub Zakładowe Walne Zebranie Delegatów, zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

4.   Członek Międzyzakładowej lub Zakładowej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu Międzyzakładowym lub Zakładowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Krajowym lub Regionalnym Wal­nym Zebraniu Delegatów.

 

§ 27

Do kompetencji i funkcjonowania władz określonych w § 16 pkt 5) i 6) stosowane są odpowiednie postanowienia Statutu dotyczące Władz Międzyzakładowych i Zakładowych.

 

-Rozdział VI-

Fundusze i majątek Związku

§ 28

Majątek Związku służy realizacji i finansowania działalności organizacyjnej, so­cjalnej, sportowej i kulturalno-oświatowej Związku oraz jego działalności statu­towej.

§ 29

Fundusze Związku tworzone są:

1. Ze składek członkowskich.

2. Darowizn, zapisów i dotacji.

3. Dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej za zgodą Komisji Krajowej Związku działalności gospodarczej.

4. Dochodów z imprez kulturalnych, sportowych i innych organizowanych przez Związek.

Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych Władz. Budżet uchwala się na o kres roczny. Gospodarka finansowa jest jawna.

§ 30

1.   Wysokość składek członkowskich uchwalają Walne Zebranie Delegatów (członków) poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku.

2.   Koszty utrzymania Komisji Krajowej oraz Władz Regionalnych ponoszą w równej części procentowej poszczególne jednostki organizacyjne Związku.

3.   Zasady finansowania świadczeń statutowych (ich wysokość) uchwalają Walne Zebrania Delegatów (członków) poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku.

§ 31

1.   Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

2.   Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność Władze Związku.

a) Umowy, zobowiązania i inne dokumenty o charakterze majątkowym podpisują łącznie – dwaj członkowie komisji : Przewodniczący Zarządu , Zastępca lub członek prezydium.

b) Odpowiednio w imieniu Zarządu Regionu lub podstawowych jednostek organizacyjnych Związku dokumenty podpisują jak wyżej.

c) Komisja Krajowa, Zarząd Regionu lub podstawowe jednostki organizacyjnych Związku mogą ustanawiać pełnomocników, określając ich pełnomocnictwa.

-Rozdział VII-

Postanowienia końcowe

§ 32

Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkostwa w Związku.

§ 33

1.    Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Delegatów (Członków).

2.    Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza
się sprawozdanie, które składa się w Sądzie rejestrowym.

 

§ 34

Związek ma prawo tworzyć ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych, a także samemu przystępować
do tego samego rodzaju federacji.

 

§ 35

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podej­muje Komisja Krajowa.